• Start
  • Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Pro-Caro is een Belgische beroepsvereniging voor groothandelaars van keramische producten opgericht overeenkomstig de Wet van 31 maart 1898 en waarvan de statuten werden bekrachtigd bij arrest van de Raad van State dd. 14 september 1998. Binnen het kader van haar doelstellingen heeft Pro-Caro verkoopvoorwaarden opgesteld ten dienste van haar leden. Met koper wordt bedoeld deze die zich op basis van deze bestelling wendt tot de verkoper voor aankoop van goederen. Met verkoper wordt bedoeld, onze firma, bij wie deze bestelling wordt geplaatst.

ARTIKEL 1 : De koper wordt geacht de verkoopvoorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur, ongeacht de aankoopvoorwaarden die de koper op zijn eigen document vermeldt. Tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk overeengekomen, zijn enkel deze voorwaarden toepasselijk op de contractuele relaties tussen koper en verkoper. Elke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden moet om geldig te zijn door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd en zal slechts éénmalig gelden. De overeenkomsten gesloten door tussenpersonen van de verkoper, worden door deze steeds aangegaan onder voorwaarde van zijn bevestiging. De overeenkomst gesloten door tussenpersonen van de koper zijn eveneens onderworpen aan huidige voorwaarden. Conform artikel 32, lid 15 van de wet van 14/7/1991, gewijzigd door de wet van 6/4/2010, artikel 74, lid 17, betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, wordt verduidelijkt dat deze algemene contractuele voorwaarden wederzijds gelden voor de partijen.

ARTIKEL 2 : De prijsoffertes zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgesteld en dienen slechts ter inlichting. Zij zijn onder meer aan herziening onderhevig wanneer de lonen en sociale lasten en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen. Ze zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders bedongen. Iedere prijsofferte vervalt na één maand, tenzij conventionele afwijking. Alle wettelijke lasten en taksen vallen ten laste van de koper. De prijzen die niet in EURO gekwoteerd werden, worden verondersteld te zijn berekend volgens de koers van de dag van de orderbevestiging. Elk verschil van wisselkoers (devaluatie of verhoging in waarde) is ten laste van de koper en is beslissend voor een prijsverhoging of een behoud van de vastgestelde prijs. Geen enkele bestelling zal kunnen vernietigd worden, zonder het schriftelijk akkoord van de verkoper. Alle verbintenissen gesloten door onze tussenpersonen, zoals vertegenwoordigers, reizigers, agenten, …, worden door ons steeds aangegaan onder schorsende voorwaarde van onze bevestiging.

ARTIKEL 3 : De goederen worden geleverd, in ontvangst genomen en aanvaard in onze magazijnen, vóór hun vertrek. Indien drie dagen na de schriftelijke terbeschikkingstelling de goederen niet werden afgehaald, wordt eveneens overgegaan tot facturatie. De inontvangstneming dekt de zichtbare gebreken van de goederen. Eventuele opmerkingen dienen door de klant op de leveringsbon te worden geformuleerd. De leveringsbon wordt getekend vóór ontvangst. De koper erkent volledig te zijn ingelicht over alle kenmerken en specificaties eigen aan de gekochte goederen. Het feit dat de goederen verpakt zouden zijn, staat de aanvaarding niet in de weg. Desgevallend moet een steekproef worden verricht. De koper kan het feit dat de goederen verpakt waren niet inroepen om de termijn, waarbinnen de klachten nopens de kwaliteiten en/of de gebreken dienen bekend gemaakt te worden te verlengen. In geval van niet-conformiteit, kan de verkoper de betreffende goederen omruilen, met uitsluiting van welkdanige andere schadeloosstelling. Goederen mogen enkel teruggestuurd worden met schriftelijk akkoord van de verkoper. Wanneer de verkoper instaat voor het vervoer, maar de koper niet op het leveringsadres aanwezig blijkt te zijn, geldt de door de vrachtwagenchauffeur ondertekende leveringsbon, met vermelding van uur en datum, als bewijs van ontvangst en aanvaarding. De goederen reizen onder de verantwoordelijkheid en op risico van de koper, zelfs wanneer zij franco zijn verkocht. Indien de levering is overeengekomen ”franco op het werk” of indien wij instaan voor het vervoer, staat de klant ervoor in dat dit geschiedt op een goed berijdbare baan, op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor zware vervoermiddelen met volle ladingen, en er een voldoende en vlakke losplaats naast de rijbaan is voorzien. Hij zal ons daartoe alle nodige informatie meedelen omtrent de ligging, het adres van losplaats en bereikbaarheid voor zwaar vervoer. Onze vrachtvervoerders hebben immers de opdracht de openbare weg niet te verlaten. Wanneer dit toch wordt gedaan om de materialen zo dicht mogelijk bij het werk te kunnen lossen, wordt dit geacht op het verzoek van en onder verantwoordelijkheid van de klant te zijn. Wij dragen desgevallend geen verantwoordelijkheid betreffende alle mogelijke schade die daar een gevolg van is, ondermeer aan wegverhardingen, ondergrondse leidingen, vergaarbakken of putten, of welkdanig kunstwerk ook. De klant is verantwoordelijk voor alle schade aan onze voertuigen, depannagekosten en nutteloos tijdverlies, alsook eventuele schade aan privéeigendommen of derden, wanneer onze vrachtwagenchauffeur de openbare weg dient te verlaten. In elk geval gebeurt het lossen enkel aan de voet van de vrachtwagen. Geloste goederen vertoeven op de plaats van lossing volledig op risico van de koper. Lostijden van langer dan dertig minuten worden aangerekend aan de gangbare uurlonen. Indien voor het lossen van de goederen beroep wordt gedaan op personeel en/of materieel van de verkoper, worden deze supplementaire prestaties aangerekend aan de gangbare tarieven. De leveringstermijnen zijn ter goeder trouw doch slechts bij benadering opgegeven, tenzij voorafgaandelijk schriftelijk werd overeengekomen deze als essentieel en bindend te beschouwen. Omstandigheden als staking, brand, machinedefekt, onregelmatige bevoorrading, interne organisatieproblemen, overheidsmaatregelen, ......., worden beschouwd als vormen van overmacht wanneer zij de levering bemoeilijken of vertragen. Laattijdige levering mag behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst geen aanleiding geven tot weigering van de koopwaar door de klant, noch tot het betalen van een schadevergoeding door de verkoper. Extra kosten die veroorzaakt worden door het feit dat de klant een kortere leveringstermijn dan de normale leveringstermijn wenst, vallen te zijnen laste. Ieder recht op verhaal wegens laattijdige levering vervalt bij gebrek aan protest ten laatste op het moment van de levering.

ARTIKEL 4 : Alle tegels worden verkocht per x stuks (= 1 m2, de gebruikelijke voegbreedte inbegrepen). De netto te betegelen hoeveelheid in m2 dient te worden vermeerderd om tekorten te voorkomen voortspruitend uit snijverlies en/of speciale legpatronen. De leveringen gebeuren steeds per volle verpakkingseenheid (doos of pallet). Het aantal eenheden (tegelsstuks) per m2 of lm is dit welk door de fabrikant aan de invoerder wordt verrekend en zijn niet betwistbaar. Deze informatie kan de koper natrekken op de verpakking (dozen) van de tegels. Alle ter beschikking gestelde stalen zijn louter indicatief en niet bindend. Tussen tentoongestelde en geleverde goederen kunnen tint-, maat- en structuurafwijkingen voorkomen. Deze worden als normaal en inherent aan de tegelindustrie beschouwd. Hetzelfde geldt aldus voor de ter beschikking gestelde stalen. Zij kunnen geen aanleiding geven tot klachten, weigering, terugname of welkdanige schadevergoeding ook. Aanvullende bestellingen en/of nabestellingen worden nooit gewaarborgd in dezelfde tint, maat en structuur als de oorspronkelijke bestelling en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper. Non-conformiteit en zichtbare gebreken worden door de klant uiterlijk bij levering gemeld aan de verkoper. Na deze termijn wordt de levering als aanvaard beschouwd. Het feit dat de goederen verpakt zouden zijn, staat de aanvaarding niet in de weg. Desgevallend dient een steekproef te worden verricht. In geval van non-conformiteit kan de koper de gebrekkige tegels omruilen en/of aanspraak maken op een waardevermindering/schadevergoeding. Bij omruiling zijn de kosten verbonden aan het terugsturen van de gebrekkige goederen en aan het opsturen van de vervangende goederen ten laste van de verkoper. De koper en de plaatser zijn gehouden alle geleverde materialen te controleren op zichtbare gebreken alvorens tot de plaatsing ervan over te gaan. Wij aanvaarden géén klachten hieromtrent na de plaatsing. Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk in een aangetekend schrijven dat voldoende gemotiveerd is, en ter kennis wordt gebracht van de verkoper binnen het jaar vanaf de levering van de goederen en zulks steeds binnen de 15 dagen na het constateren van het gebrek. De bewijslast van de tijdigheid rust bij de koper. Na deze termijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd. Iedere rechtsvordering dienaangaande dient op straffe van verval binnen de drie maanden na het zichtbaar worden, te worden ingesteld, tenzij gezamenlijk en minnelijk een deskundige wordt aangesteld teneinde technisch advies in te winnen, in welk geval deze termijn wordt verlengd met de duur van de expertise.

ARTIKEL 5 : Onze waarborgen beperken zich slechts tot de eerste keus en kunnen nooit de waarborg van de fabrikant overschrijden. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor tegels die niet eerste keuze zijn, ondermeer vorstbestendigheid, kleurafwijking, scheurtjes, uitslag, kaliber, ontglanzing, etc. van tegels van een andere keus dan de eerste. Onze waarborg beperkt zich evenwel tot de intrinsieke kwaliteit van het product, met uitsluiting van de plaatsing en het bouwconcept, waarvan aangenomen wordt, dat ze uitgevoerd zijn volgens de regels van de kunst. Onze waarborgtermijnen zijn in elk geval beperkt tot de waarborgtermijn van toepassing bij de fabrikant van de tegels. Indien het product beantwoordt aan de vigerende Europese normen, kan er geen gebrek worden weerhouden waarvoor wij aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld. De garantie "vorstvrij" geldt echter slechts wanneer op onze bescheiden uitdrukkelijk staat vermeld dat de tegels vorstvrij zijn. Er wordt op gewezen dat de documentaties van producenten vaak vorstgaranties vermelden volgens de Europese normen, afgestemd op zuiderse landen. Gelet op de strenge vorstcycli in onze contreien, zien wij af van iedere verantwoordelijkheid aangaande vorstgaranties op geëmailleerde materialen. Voor alle gres cerame in volle masse (porositeit ongeveer 0.05 %) met minimum dikte van 8 mm en volgens fabrikanten voorziene buitenproducten met betonbasis, zijn de vorstgaranties wel van toepassing, met weerom dien verstande dat de plaatsing uitgevoerd is volgens de regels van de kunst. De door de fabrikant opgegeven graad van slijtvastheid geldt enkel ten titel van inlichting. Bij het aanwenden van geëmailleerde vloertegels, is het inbouwen van een vloermat aan elke buiteningang verplicht. Abrasieven zoals zand, stof en haren, beperken in aanzienlijke mate de levensduur van het glazuur. Bij vaststelling van onvoldoende onderhoud, sluiten wij iedere verantwoordelijkheid uit. De glanzende toplaag van sommige glazuren kan haar initieel aspect verliezen bij gebruik. Dit verschijnsel wordt als normaal beschouwd en kan geen enkele klacht rechtvaardigen. Evident zijn uitgesloten van enige waarborg: vloeren die in magazijnen en op de werf in slechte voorwaarden werden opgeslagen, die buiten de normale bestemming of niet volgens de regels van het vak werden verlegd of die werden onderhouden met schadelijke stoffen. Tegels geplaatst in een ‘multiformaten’ patroon zijn uitgesloten van elke waarborg op vorstschade, ongeacht de technische eigenschappen van de tegel. Hiervoor kan verwezen worden naar de technische voorschriften van het WTCB en de richtlijnen van FECAMO in deze materie. Binnen dezelfde beperkende richtlijn bevinden zich alle plaatsingen waarvan de voegen niet doorlopend zijn uitgevoerd in alle richtingen, zoals bv. verbandplaatsing. Om ontvankelijk te zijn dient elke klacht via het door PRO-CARO ter beschikking gestelde klachtenformulier te gebeuren. Geleverde materialen worden nooit teruggenomen. Wanneer dit uitzonderlijk en onder bepaalde gevallen toch wordt toegestaan, gebeurt dit enkel en alleen voor ongebruikte en fris gebleven materialen, waarvan de verpakking origineel, gesloten en ongeschonden is. Alleen volledige dozen van vloer- en muurtegels komen alsdan in aanmerking. De terugbetaling gebeurt tegen 80 % van de oorspronkelijk gefactureerde waarde. De kosten van de terugname worden aangerekend. Speciale bestellingen niet op voorraad, die de fabriek reeds verlaten hebben, blijven voor het volledige bedrag eisbaar, zelfs indien de klant de levering weigert. In alle gevallen waarin de koper zich op de vrijwaringsplicht van de verkoper beroept zal de koper de bewijslast dragen. De aanspraken van de koper ten aanzien van de verkoper blijven bij toepassing van huidig beding beperkt tot hooguit de waarde van de geleverde goederen op basis van de door de verkoper aangerekende prijs. Het indienen van een klacht, om welke reden ook, ontslaat de koper niet van de betaling van de facturen op vervaldag.

ARTIKEL 6 : De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper aan al zijn verplichtingen, waaronder de verplichting van betaling in hoofdsom, rente en kosten ten aanzien van de verkoper heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De koper erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens levering van de goederen. Gelet op het eigendomsvoorbehoud, is het verboden de verkochte goederen te vervreemden voor algehele betaling en dit op straffe van schadevergoeding. De koper verbindt er zich toe zolang niet volledig is betaald, de door hem nog niet verbruikte goederen in herkenbare en goede staat te behouden, eveneens op straffe van schadevergoeding. De koper is verplicht mee te werken bij alle maatregelen die de verkoper kan nemen ter bescherming van zijn goederen of rechten. Indien de koper met de uitvoering van zijn verbintenis tot betalen achterop is, kan bij een aangetekend schrijven door de verkoper geopteerd worden om de geleverde goederen, die nog in het bezit zijn van de koper, terug te nemen, waardoor de oorspronkelijke koopovereenkomst van rechtswege ontbonden is. In dit geval blijft de volledige gefactureerde prijs door de verkoper verschuldigd, verhoogd met interesten en schadebeding, doch zal de koper gecrediteerd worden voor de waarde van de teruggenomen goederen, mits aftrek van alle kosten die ontstaan uit hoofde van de terugname en de normale winstderving. Wanneer de optie tot terugname onder de gestelde voorwaarden aan de koper is betekend, zal deze laatste zich niet kunnen verzetten tegen deze terugname. Deze clausule doet geen afbreuk aan de risico-overgang zoals voorzien in deze factuurvoorwaarden. De risico’s van bewaring berusten bij de koper, vanaf het moment dat de goederen op hem zijn overgegaan, tot wanneer de koper in het bezit wordt gesteld van deze goederen.

ARTIKEL 7 : Iedere verbreking of opzegging van een bestelling of contract, geeft de verkoper recht op een schadevergoeding en op facturatie van de reeds geleverde prestaties aan de overeengekomen tarieven. Bij speciale bestellingen niet op voorraad, die de fabriek reeds verlaten hebben, zal in dit geval de volledige koopprijs verschuldigd zijn. Wanneer wij ten uitzonderlijke titel toestaan dat geleverde materialen door ons zouden worden teruggenomen, zal dit enkel en alleen kunnen gebeuren voor ongebruikte materialen, met ongeschonden verpakking, waarbij slechts volledige dozen van vloer- en muurtegels in aanmerking komen. De terugbetaling zal alsdan nooit hoger zijn dan 80 % van de oorspronkelijk gefactureerde waarde, terwijl de kosten van de terugname in elk geval bijkomend moeten worden vergoed. De koper verklaart uitdrukkelijk dat al de tegoeden die hij ten opzichte van de verkoper bezit, ten titel van waarborg en op gelijk welk ogenblik, kunnen worden gecompenseerd met alle schulden voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst. Hij kan in dat geval bovendien alle met de koper aangegane contracten ontbinden, zonder enige formaliteit en dit onverminderd het recht op schadevergoeding voor de verkoper. De wilsuiting per brief aan de koper, zal hiervoor volstaan. Ingevolge de ontbinding zal de verkoper, die eigenaar is gebleven van de goederen conform artikel 6 hierboven, de goederen kunnen recupereren en verkopen teneinde alle schade te beperken, en dit acht dagen na aangetekend schrijven aan de in gebreke blijvende koper.

ARTIKEL 8 : Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord zijn onze facturen contant, netto en zonder korting of schuldvergelijking betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel of op de door ons aan te wijzen bankrekening. Om geldig te zijn dient elk kwijtschrift gedagtekend en ondertekend te zijn door de zaakvoerder of zijn gevolmachtigde. Agenten zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen. Alle eventuele betwistingen omtrent de factuur dienen per aangetekende brief binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur aan de verkoper bekend gemaakt te worden. Alle betalingen van onze facturen geschieden ten laatste op de aangegeven vervaldag. Elke bedongen betalingstermijn loopt vanaf de factuurdatum. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12 % per jaar op het opeisbare bedrag verschuldigd zijn. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt het schuldsaldo bij wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 12 % met een minimum van 125 € en een maximum van 1860 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Het factuurbedrag kan bovendien met 12,50€ worden verhoogd voor het versturen van een brief en met 25 € voor verplaatsingskostenBij gebreke van betaling van de prijs van een bepaald verkoopsorder, heeft de verkoper bovendien het recht om de uitvoering van alle contracten met de klant op te schorten tot op de dag van de betaling, of deze contracten bij eenvoudige notificatie te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding voor de verkoper. In geval van laattijdige betaling is het voordeel van elke waarborg geannuleerd en artikel 1244 B.W. kan niet worden ingeroepen door een in gebreke blijvende koper. Bij wanbetaling van enige factuur worden alle uitstaande facturen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling onverwijld opeisbaar, zelfs indien voorheen betalingstermijnen werden afgesproken. Alle innings- en protestkosten van wisselbrieven en/of cheques vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wisselbrieven wijzigt de plaats van betaling niet. Het trekken van een wisselbrief of het aanvaarden van een cheque, dan wel van enig ander betalingsmiddel doet geen afbreuk van de alhier vermelde rechten en doet geen schuldvernieuwing ontstaan. Zelfs in geval van acceptatie van de wisselbrief, blijven bovenvernoemde interesten en schadevergoedingen verschuldigd. Wij behouden ons het recht voor, vóór of gedurende de uitvoering van de overeenkomst, waarborgen tot betaling van de koopprijs en de uitvoering van de overeenkomst van de klant te eisen. De kosten van vestiging van deze waarborgen zijn ten laste van de klant. Bij weigering houden wij ons het recht voor de bestelling in haar geheel of zelfs gedeeltelijk te annuleren. De koper is niet gerechtigd enige klacht in te dienen tegen onbetaalde facturen die de levering dekken, noch mag hij de betaling van deze facturen vertragen.

ARTIKEL 9 : Degene die een bestelling plaatst met het verzoek de facturatie van de geleverde goederen en/of de uitgevoerde werken op te maken op naam van een derde, blijft hoofdelijk en solidair verbonden tegenover de verkoper tot uitvoering van alle verbintenissen.

ARTIKEL 10 : Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht, ook wanneer wissels werden aanvaard met andere domiciliëring. Ingeval van betwisting waartoe de uitvoering of de interpretatie van onze overeenkomst en prestaties aanleiding kunnen geven, zijn uitsluitend de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd. Ook de gerechtskosten en de eventuele kosten voor de verdediging dienen door de debiteur te worden gedragen.

We gebruiken cookies om jouw ervaring met deze site te verbeteren. Door verder te navigeren accepteer je de cookies.